您的位置:首页 > 起名

十二生肖拼音加汉字(十二生肖拼音)

十二生肖拼音加汉字(十二生肖拼音)

生肖怎么读?“肖”字你念的第几声?

生肖,又叫属相,是中国与十二地支相配以人出生年份的十二种动物。生肖这个词很多同学都有念错,肖字是个多音字,那么,生肖读音读第几声呢?一起来认识下吧。

生肖读音读第几声

拼音:shēng xiào

生肖,十二生肖,又叫属相,是中国与十二地支相配以人出生年份的十二种动物,包括鼠、“牛”、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。

关于肖字

1、读音

xiāo、xiào

2、基本字义

“肖”的基本含义为衰微;引申含义为姓,如元朝有肖乃台。在古文中,“肖”通“消”,表示消灭;消失;衰退,衰微。

3、字源演变

“肖”,初见于战国晚期时代,形声字。肉表意,表示人的肉体或相貌相似;小表声,小有细微义,表示只有细微的差别。本义为相貌相似。引申为相像,后来逐渐见于秦朝小篆时代,最终逐渐演变成楷书体和简化版的“肖”。其字源演变图如下:

天干地支歌(拼音版)

奇门遁甲干支

天干地支两相会,用于偱环两相配,

年月曰时均如此,自古到今一脉随。

《十天干》歌

(一)阴阳属性歌

jiǎ yǐ bǐng dīng wù ,jǐ gēng xīn rén guǐ 。

甲乙丙丁戊,己庚辛壬癸。

tiān gàn gòng shí shù ,yīn yáng gè yǒu wèi 。

天干共十数,阴阳各有位。

dān shù jí wéi yáng ,yīn fāng zài ǒu wèi 。

单数即为阳,阴方在偶位。

wǔ yáng lì kè bú lì zhǔ ,zuò shì móu wéi yí xiān háng 。

五阳利客不利主,做事谋为宜先行。

fā bīng zhēng zhàn ān guó bāng ,yuǎn háng qiú cái bì yǒu yíng 。

发兵征战安国邦,远行求财必有赢。

(二)五行方位歌

jiǎ yǐ dōng fāng mù ,nán huǒ shì bǐng dīng ,

甲乙东方木,南火是丙丁,

wù jǐ zhōng yāng tǔ ,gēng xīn xī shǔ jīn ,

戊己中央土,庚辛西属金,

rén guǐ běi fāng shuǐ ,wǔ háng fāng wèi zhēn ,

壬癸北方水,五行方位真,

xiàng wèi gè yǒu xù ,shǔ xìng fèn yáng yīn 。

相位各有序,属性分阳阴。

(三)四季对应歌

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

甲乙属春丙丁夏,戊已属于长夏中,

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

庚辛属性为金秋,壬癸所属在于冬。

(四)体脏对应歌

jiǎ dǎn yǐ gān bǐng xiǎo cháng ,dīng xīn wù wèi jǐ pí xiāng ,

甲胆乙肝丙小肠,丁心戊胃己脾乡,

gēng shì dà cháng xīn shǔ fèi ,bǎng guāng sān jiāo zài rén fāng ,

庚是大肠辛属肺,膀胱三焦在壬方,

ruò wèn shèn shuǐ xīn bāo chù ,èr zhě jiē zài guǐ zhōng cáng 。

若问肾水心包处,二者皆在癸中藏。

jiǎ tóu yǐ xiàng bǐng jiān qiú ,dīng xiōng wù lèi jǐ fù shōu ,

甲头乙项丙肩求,丁胸戊肋己腹收,

gēng shì mingmenxīn shenque,rén jìng guǐ zú yī shēn zhōu 。

庚是命门辛为脐,壬胫癸足一身周。

(五)天干所为吉凶歌诀

jiǎ wéi tiān fú háng ēn huì ,yǐ wéi tiān dé fǔ xù wéi ,

甲为天福行恩惠,乙为天德抚恤为,

bǐng shì tiān wēi fā hào lìng ,zhèng qì yī shēn zhāng xióng wěi ;

□‌丙是天威发号令,正气一身彰雄伟;

dīng wéi tài yīn yí jìng jū ,wù yào chēn zhé tā rén fēi 。

丁为太阴宜静居,勿要嗔谪他人非。

wù zhàn tiān wǔ chuán lǜ lìng ,háng zhū tú lù zhèng fǎ guī ;

戊占天武传律令,行诛屠戮正法规;

jǐ shì liù hán zhěng jiù shì ,xiū biān lǐ chéng gù jiāng wéi ;

己是六含整旧事,修边理城固疆围;

gēng wéi tiān yù duàn xíng è ,xīn wéi tiān tíng zhì fàn zuì ;

庚为天狱断刑恶,辛为天庭治犯罪;

rén shì tiān láo píng sù sòng ,zòng yǒu hǎo shì yě mò wéi ;

壬是天牢平诉讼,纵有好事也莫为;

guǐ wéi tiān cáng kě jī xù ,gèng yí yáng wēi fá zuì kuí 。

癸为天藏可积蓄,更宜扬威罚罪魁。

(六)天干出行应验歌诀

liù jiǎ chū mén zuì jí lì ,jīn mǎ yù táng féng guì rén ;

六甲出门最吉利,金马玉堂逢贵人;

chéng zhe liù yǐ chū mén qù ,tū tóu gōng lì yí zhōng shēn ;

乘着六乙出门去,秃头公吏宜终身;

zhí chí gōng nǔ yù qí shè ,gài wéi shí chéng liù bǐng háng ;

执持弓弩遇骑射,盖为时乘六丙行;

zhōu guān xiàn yá xiàng yù jiàn ,zhī yīn háng qī zhèng liù dīng ;

州官县衙相遇见,只因行期正六丁;

ruò shì wù jǐ chū mén qù ,liǎng gè fù rén shēn zhe qīng ;

若是戊己出门去,两个妇人身着青;

gēng xīn rén shí zuì wéi è ,dà xiōng wú jí yǒu zāi huò ;

庚辛壬时最为恶,大凶无吉有灾祸;

liù guǐ chū mén féng jiàn jǐ ,duō yù shān lín yǐn nì kè 。

六癸出门逢箭戟,多遇山林隐匿客。

《十二地支》歌

(一) 阴阳属性歌

zǐ chǒu yín mǎo chén yǔ sì ,wǔ wèi shēn yǒu xū hé hài ,

子丑寅卯辰与巳,午未申酉戌和亥,

dì zhī gòng yǒu shí èr wèi ,dān yáng ǒu yīn liǎng fèn kāi 。

地支共有十二位,单阳偶阴两分开。

(二)五行方位歌

yín mǎo wéi mù jū dōng fāng ,sì wǔ wéi huǒ jū zhèng nán ,

寅卯为木居东方,巳午为火居正南,

shēn yǒu shǔ jīn wèi zài xī ,hài zǐ shǔ shuǐ zài běi biān ,

申酉属金位在西,亥子属水在北边,

chén xū chǒu wèi jiē shǔ tǔ ,fèn bié jū yú sì wéi piān ,

辰戌丑未皆属土,分别居于四维偏,

chén zài dōng nán xū xī běi ,chǒu zài dōng běi wèi xī nán 。

辰在东南戌西北,丑在东北未西南。

(三) 会局歌

shēn zǐ yǔ chén huì shuǐ jú ,hài mǎo wèi zhě huì mù jú ,

申子与辰会水局,亥卯未者会木局,

yín wǔ hé xū huì huǒ jú ,sì yǒu chǒu zhě huì jīn jú 。

寅午和戌会火局,巳酉丑者会金局。

(四)月建五行四季歌

zhèng yín mǎo èr chūn mù cóng ,sì sì wǔ wǔ xià huǒ lóng ,

正寅卯二春木丛,巳四午五夏火隆,

shēn qī yǒu bā zhàn jīn qiū ,hài shí zǐ shí yī shuǐ dōng 。

申七酉八占金秋,亥十子十一水冬。

tǔ shì sān liù jiǔ shí èr ,chén wèi xū chǒu sì jì zhōng 。

土是三六九十二,辰未戌丑四季中。

(五) 合冲刑害

dì zhī xiàng hé liù duì chéng ,hé zhōng shēng kè yào fèn qīng ,

地支相合六对成,合中生克要分清,

zǐ chǒu mǎo xū hé sì shēn ,xiàng hé zhī zhōng dài kè chōng ;

子丑卯戌和巳申,相合之中带克冲;

yín hài chén yǒu bìng wǔ wèi ,fēi dàn xiàng hé yòu xiàng shēng ,

寅亥辰酉并午未,非但相合又相生,

xiān hǎo hòu huài hé yǒu kè ,hé zhōng dài shēng zǒng shì shùn 。

先好后坏合有克,合中带生总是顺。

xìng tóng wèi fǎn wéi xiàng chōng ,shùn xù zhèng hǎo liù wèi gé ,

性同位反为相冲,顺序正好六位隔,

zǐ wǔ chǒu wèi yǔ yín shēn ,mǎo yǒu chén xū sì hài kè 。

子午丑未与寅申,卯酉辰戌巳亥克。

dì zhī xiàng xíng hù duì lì ,yǒu shēng yǒu kè gè wéi zhèng ,

地支相刑互对立,有生有克各为政,

dǐng zú zhī shì bú xiàng ràng ,jù tǐ biǎo xiàn yǒu sì xíng :

鼎足之势不相让,具体表现有四形:

zǐ mǎo hù wéi wú lǐ xíng ,duō yǒu fàn guī zāi huò shēng ,

子卯互为无礼刑,多有犯规灾祸生,

zhǔ cóng fǎn mù xià shǔ luàn ,fù zǐ bú hé guān yù huàn ,

主从反目下属乱,父子不和官遇患,

liù qīn bú shùn huò pò cái ,tài yīn bèi kè fù xiǎo chǎn ;

六亲不顺或破财,太阴被克妇小产;

yín sì shēn yín yī cì xíng ,wú ēn zhī bèi yào rèn qīng ,

寅巳申寅依次刑,无恩之辈要认清,

dé yì bú bào yě bà le ,hái yào jiā hài shī ēn rén ,

得益不报也罢了,还要加害施恩人,

fán yù cǐ zhě guān huò mín ,wéi rén chù shì xū dāng xīn ,

凡遇此者官或民,为人处事须当心,

yǐ miǎn chū lì fǎn luò lài ,dǎo bèi kǒu shé shāng le shēn ,

以免出力反落赖,倒被口舌伤了身,

wèi hūn nǚ zǐ fáng bú cè ,yǒu yùn zhī rén fáng tāi sǔn ;

未婚女子防不测,有孕之人防胎损;

chǒu wèi xū chǒu yǐ cǐ xíng ,chí shì zhī shí mò qī mín ,

丑未戌丑以此刑,持势之时莫欺民,

hú zuò fēi wéi zhì zāi huò ,tóng shì bú hé shēng yuàn qíng ,

胡作非为致灾祸,同事不和生怨情,

nǚ rén ruò shì yù cǐ zhě ,bì yǔ tā rén yǒu kǒu zhēng ;

女人若是遇此者,必与他人有口争;

chén wǔ yǒu hài zì xiàng xíng ,chù fàn fǎ jì shì bú qīng ,

辰午酉亥自相刑,触犯法纪事不轻,

huò shì lǐ xiǎng yuàn wàng kōng ,àn qì shēng bìng zhòng shāng mìng 。

或是理想愿望空,暗气生病重伤命。

dì zhī xiàng hài wéi zhòng kè ,fèn wéi liù zǔ mò jì cuò ,

地支相害为重克,分为六组莫记错,

zǐ wèi chǒu wǔ hé yín sì ,mǎo chén hài shēn yǒu xū zhě ,

子未丑午和寅巳,卯辰亥申酉戌者,

fán yù cǐ shí xū zì zhì ,qì wàng wú duì huǎng zāi huò ,

凡遇此时须自制,气旺无对恍灾祸,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

重者伤身损人口,轻者也得劫财物,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

为官遭免或远调,婚姻遇到第三者。

《地支 · 生肖 · 时辰》对应歌

èr shí sān diǎn dào yī diǎn ,zǐ shǔ chū méi zài yè jiān ;

二十三点到一点,子鼠出没在夜间;

chǒu niú fǎn zōu xiāo yè cǎo ,dà yuē zǒng zài yī zhì sān ;

丑牛反齺消夜草,大约总在一至三;

sān dào wǔ shí yín hǔ xiōng ,mì shí liè wù xià shān diān ;

三到五时寅虎凶,觅食猎物下山巅;

wǔ zhì qī shí tiān wèi míng ,mǎo tù zhèng zài yuè zhōng háng ;

五至七时天未明,卯兔正在月中行;

chén lóng xiàn shēn qī zhì jiǔ ,hū fēng háng yún jiàng gān lín ;

辰龙现身七至九,呼风行云降甘霖;

jiǔ zhì shí yī sì shé dòng ,qǔ qǔ zhǎn zhǎn chū dòng mén ;

九至十一巳蛇动,曲曲展展出洞门;

wǔ mǎ shí yī dào shí sān ,yīn qì shǐ shēng yáng qì duān ;

午马十一到十三,阴气始生阳气端;

wèi yáng shí sān dào shí wǔ ,cǎo liào shí zú jīng lì huān ;

未羊十三到十五,草料食足精力欢;

shēn hóu shí wǔ dào shí qī ,shān lín zhī zhōng fàng shēng tí ;

申猴十五到十七,山林之中放声啼;

yǒu jī shí qī dào shí jiǔ ,yuè chū zhī jì shàng jià tī ;

酉鸡十七到十九,月出之际上架梯;

shí jiǔ diǎn dào èr shí yī ,xū gǒu shǒu yè máng bú xī ;

十九点到二十一,戌狗守夜忙不息;

èr shí yī zhì èr shí sān ,hài zhū xiāng mián zhèng dǎ hān 。

二十一至二十三,亥猪香眠正打鼾。

《地支 · 身体脏腑》对应歌

zǐ shǔ bǎng guāng shuǐ dào ěr ,chǒu wéi bāo dù jí pí zāng ,

子属膀胱水道耳,丑为胞肚及脾脏,

yín dǎn fā mò bìng shuāng shǒu ,mǎo shì shí zhǐ nèi gān fāng ,

寅胆发脉并双手,卯是十指内肝方,

chén tǔ wéi pí jiān xiōng yán ,sì miàn chǐ yān xià jiū gāng ,

辰土为脾肩胸炎,巳面齿咽下勼肛,

wǔ huǒ jīng shén sī yǎn mù ,wèi tǔ wèi wǎn gé jǐ liáng ,

午火精神司眼目,未土胃脘膈脊梁,

shēn jīn dà cháng jīng luò fèi ,yǒu zhōng zhèng shì xiǎo cháng zāng ,

申金大肠经络肺,酉中正是小肠脏,

xū tǔ mìng mén tuǐ zú kē ,hài shuǐ wéi tóu jí shèn náng 。

戌土命门腿足髁,亥水为头及肾囊。

天干地支之长生化合冲

jiǎ hài yǐ wǔ bǐng wù yín ,gēng sì xīn zǐ jí rén shēn ,

甲亥乙午丙戊寅,庚巳辛子及壬申,

dīng yǐ zài yǒu guǐ zài mǎo ,zhǎng shēng zhī zài cǐ jiān xún ,

丁已在酉癸在卯,长生只在此间寻,

jiǎ jǐ huà tǔ yǐ gèng jīn ,bǐng xīn huà shuǐ mù dīng rén ,

甲己化土乙更金,丙辛化水木丁壬,

wù guǐ xiàng hé huà wéi huǒ ,huà hé shǔ xìng yào jì zhēn 。

戊癸相合化为火,化合属性要记真。

jiǎ gēng yǐ xīn hé bǐng rén ,hái yǒu dīng guǐ yīng rèn qīng ,

甲庚乙辛和丙壬,还有丁癸应认清,

sì duì tiān gàn wéi xiàng chōng ,mò yào hún xiáo xū fèn míng 。

四对天干为相冲,莫要混淆须分明。

说文解字:牛,十二生肖,俯首甘为孺子牛,牛气冲天

niú

【字形演变】

【本义】——力大如牛

“牛”的甲骨文是一个牛头的样子:上面一个大的牛角,中间一根竖线,下面又有一个牛角,正面看着就是一个活灵活现的牛头。

牛其实有很多特征,它的甲骨文展现出来的大大的牛角就属于其中一项,那为什么把这种角特别大的动物叫作牛呢?这来源于牛的三个特点。

【习性特征】

第一,牛最大的特征,是非常强壮,力气特别大,一身“蛮力”。在农村,人们常常利用牛的力量,让它们耕地、拉车、犁田。另外,“牢靠”“牢固”的“牢”字,中间就有个“牛”字,它表达的是一座连牛都撞不开的房子:不妨想象一下,能关住一身蛮力、长着大角的牛,这样的房子该有多坚固啊!

第二,牛也是种非常固执的动物。平时我们说一个人特别固执,常说他“十头牛也拉不回来”,这是因为人们用绳子拉牛的时候,一旦拉近,它的脖子就变得特别硬,梗在原地一步都不挪窝,谁也拉不动它,正所谓“牛脾气”,就来源于它们固执的性格。

第三,牛虽然强壮又倔脾气,但也是一种很温和善良的动物。鲁迅先生写过“俯首甘为孺子牛”,是说一头牛,无论有着多么大的力量,在一个三岁的孩子面前,它都会把头低下来,任劳任怨,甘愿凭这个孩子差遣。这说明它即使一身蛮力,也不会欺凌弱小,是一种特别善良的动物。

【读音联想】

牛的这三大特点,第一力量大、第二固执、第三善良,这三者里面最突出、叫人一提到牛就产生的印象是什么呢?是力量和固执。“牛”字的读音或许也和抓到小偷“扭送”到公安局的“扭”字有关:“扭”表示“掰过来”的动作。要成功地把一个东西从原样强行掰成另一种样子,这个过程是不是需要很大的力量,还需要坚持、不间断地发力呢?所以它包含一种力量巨大,并且很坚决的意思;另外,“执拗”的“拗(niù)”字也可以形容牛顽固的样子。

因此,“扭”“拗”和“牛”的读音相似,也都有着“力量巨大”和“坚决、固执”的意思——这样一看,古人造字可真是神奇啊!

【日常用语中的“牛”字】

1、力大如牛:牛的一大特征就是强壮、力气大,所以形容一个人很强壮、很有力量,就说他“像牛一样”,来表示他的体魄强健,力气巨大;

2、犟牛筋:“犟”字是一个“强”和一个“牛”组成的,像是一头强壮的牛一样,固执任性,又倔强不屈,认定了什么事就不会轻易改变,无论旁人怎么拉扯都难以让它回头。联想到人身上,表现一个人做起事来听不进别人的意见,不管人家劝说什么,他都置之不理,坚持自己的做法,一条路走到底。虽然我们都知道坚持不懈是一种好品质,但也要注意方向,如果一开始的方向是错的,不管再怎么深入钻研,也很难获得好的成果。所以我们需要听从旁人的建议,不能做和牛一样“犟”的人;

3、老牛舐犊:“犊”指小牛。小牛在刚出生的时候,身上会带着从妈妈肚子里带出来的东西,这时候母牛妈妈需要把它身上沾的粘液、胎膜等东西舔掉,为它消毒,增加它的免疫力,这同时也是一种增进亲子感情的方式。有很多动物生下宝宝后都会舔舐它们的孩子,这个场景看起来特别治愈,可以看出它们都很疼爱自己的孩子,同类的词还有“舐犊之爱”,也用来形容父母非常疼爱自己的孩子;

4、当牛做马:我们都知道,牛是被人用作犁地耕田、拉磨拉车的动物,马被人当作坐骑,驮着人到处跑。即使很累,但这两种动物都任劳任怨,任凭人对它们的差遣和使唤。这个词用来形容这类愿意当别人的“牛”,帮人做事、或者愿意像“马”一样为了别人东奔西跑的人,他们勤勤恳恳、甘心伺候别人,听从他人招呼使唤,很有忠心。

天干地支歌(拼音版)

奇门遁甲干支

天干地支两相会,用于偱环两相配,

年月曰时均如此,自古到今一脉随。

《十天干》歌

(一)阴阳属性歌

jiǎ yǐ bǐng dīng wù ,jǐ gēng xīn rén guǐ 。

甲乙丙丁戊,己庚辛壬癸。

tiān gàn gòng shí shù ,yīn yáng gè yǒu wèi 。

天干共十数,阴阳各有位。

dān shù jí wéi yáng ,yīn fāng zài ǒu wèi 。

单数即为阳,阴方在偶位。

wǔ yáng lì kè bú lì zhǔ ,zuò shì móu wéi yí xiān háng 。

五阳利客不利主,做事谋为宜先行。

fā bīng zhēng zhàn ān guó bāng ,yuǎn háng qiú cái bì yǒu yíng 。

发兵征战安国邦,远行求财必有赢。

(二)五行方位歌

jiǎ yǐ dōng fāng mù ,nán huǒ shì bǐng dīng ,

甲乙东方木,南火是丙丁,

wù jǐ zhōng yāng tǔ ,gēng xīn xī shǔ jīn ,

戊己中央土,庚辛西属金,

rén guǐ běi fāng shuǐ ,wǔ háng fāng wèi zhēn ,

壬癸北方水,五行方位真,

xiàng wèi gè yǒu xù ,shǔ xìng fèn yáng yīn 。

相位各有序,属性分阳阴。

(三)四季对应歌

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

甲乙属春丙丁夏,戊已属于长夏中,

jiǎ yǐ shǔ chūn bǐng dīng xià ,wù yǐ shǔ yú zhǎng xià zhōng ,

庚辛属性为金秋,壬癸所属在于冬。

(四)体脏对应歌

jiǎ dǎn yǐ gān bǐng xiǎo cháng ,dīng xīn wù wèi jǐ pí xiāng ,

甲胆乙肝丙小肠,丁心戊胃己脾乡,

gēng shì dà cháng xīn shǔ fèi ,bǎng guāng sān jiāo zài rén fāng ,

庚是大肠辛属肺,膀胱三焦在壬方,

ruò wèn shèn shuǐ xīn bāo chù ,èr zhě jiē zài guǐ zhōng cáng 。

若问肾水心包处,二者皆在癸中藏。

jiǎ tóu yǐ xiàng bǐng jiān qiú ,dīng xiōng wù lèi jǐ fù shōu ,

甲头乙项丙肩求,丁胸戊肋己腹收,

gēng shì mingmenxīn shenque,rén jìng guǐ zú yī shēn zhōu 。

庚是命门辛为脐,壬胫癸足一身周。

(五)天干所为吉凶歌诀

jiǎ wéi tiān fú háng ēn huì ,yǐ wéi tiān dé fǔ xù wéi ,

甲为天福行恩惠,乙为天德抚恤为,

bǐng shì tiān wēi fā hào lìng ,zhèng qì yī shēn zhāng xióng wěi ;

□‌丙是天威发号令,正气一身彰雄伟;

dīng wéi tài yīn yí jìng jū ,wù yào chēn zhé tā rén fēi 。

丁为太阴宜静居,勿要嗔谪他人非。

wù zhàn tiān wǔ chuán lǜ lìng ,háng zhū tú lù zhèng fǎ guī ;

戊占天武传律令,行诛屠戮正法规;

jǐ shì liù hán zhěng jiù shì ,xiū biān lǐ chéng gù jiāng wéi ;

己是六含整旧事,修边理城固疆围;

gēng wéi tiān yù duàn xíng è ,xīn wéi tiān tíng zhì fàn zuì ;

庚为天狱断刑恶,辛为天庭治犯罪;

rén shì tiān láo píng sù sòng ,zòng yǒu hǎo shì yě mò wéi ;

壬是天牢平诉讼,纵有好事也莫为;

guǐ wéi tiān cáng kě jī xù ,gèng yí yáng wēi fá zuì kuí 。

癸为天藏可积蓄,更宜扬威罚罪魁。

(六)天干出行应验歌诀

liù jiǎ chū mén zuì jí lì ,jīn mǎ yù táng féng guì rén ;

六甲出门最吉利,金马玉堂逢贵人;

chéng zhe liù yǐ chū mén qù ,tū tóu gōng lì yí zhōng shēn ;

乘着六乙出门去,秃头公吏宜终身;

zhí chí gōng nǔ yù qí shè ,gài wéi shí chéng liù bǐng háng ;

执持弓弩遇骑射,盖为时乘六丙行;

zhōu guān xiàn yá xiàng yù jiàn ,zhī yīn háng qī zhèng liù dīng ;

州官县衙相遇见,只因行期正六丁;

ruò shì wù jǐ chū mén qù ,liǎng gè fù rén shēn zhe qīng ;

若是戊己出门去,两个妇人身着青;

gēng xīn rén shí zuì wéi è ,dà xiōng wú jí yǒu zāi huò ;

庚辛壬时最为恶,大凶无吉有灾祸;

liù guǐ chū mén féng jiàn jǐ ,duō yù shān lín yǐn nì kè 。

六癸出门逢箭戟,多遇山林隐匿客。

《十二地支》歌

(一) 阴阳属性歌

zǐ chǒu yín mǎo chén yǔ sì ,wǔ wèi shēn yǒu xū hé hài ,

子丑寅卯辰与巳,午未申酉戌和亥,

dì zhī gòng yǒu shí èr wèi ,dān yáng ǒu yīn liǎng fèn kāi 。

地支共有十二位,单阳偶阴两分开。

(二)五行方位歌

yín mǎo wéi mù jū dōng fāng ,sì wǔ wéi huǒ jū zhèng nán ,

寅卯为木居东方,巳午为火居正南,

shēn yǒu shǔ jīn wèi zài xī ,hài zǐ shǔ shuǐ zài běi biān ,

申酉属金位在西,亥子属水在北边,

chén xū chǒu wèi jiē shǔ tǔ ,fèn bié jū yú sì wéi piān ,

辰戌丑未皆属土,分别居于四维偏,

chén zài dōng nán xū xī běi ,chǒu zài dōng běi wèi xī nán 。

辰在东南戌西北,丑在东北未西南。

(三) 会局歌

shēn zǐ yǔ chén huì shuǐ jú ,hài mǎo wèi zhě huì mù jú ,

申子与辰会水局,亥卯未者会木局,

yín wǔ hé xū huì huǒ jú ,sì yǒu chǒu zhě huì jīn jú 。

寅午和戌会火局,巳酉丑者会金局。

(四)月建五行四季歌

zhèng yín mǎo èr chūn mù cóng ,sì sì wǔ wǔ xià huǒ lóng ,

正寅卯二春木丛,巳四午五夏火隆,

shēn qī yǒu bā zhàn jīn qiū ,hài shí zǐ shí yī shuǐ dōng 。

申七酉八占金秋,亥十子十一水冬。

tǔ shì sān liù jiǔ shí èr ,chén wèi xū chǒu sì jì zhōng 。

土是三六九十二,辰未戌丑四季中。

(五) 合冲刑害

dì zhī xiàng hé liù duì chéng ,hé zhōng shēng kè yào fèn qīng ,

地支相合六对成,合中生克要分清,

zǐ chǒu mǎo xū hé sì shēn ,xiàng hé zhī zhōng dài kè chōng ;

子丑卯戌和巳申,相合之中带克冲;

yín hài chén yǒu bìng wǔ wèi ,fēi dàn xiàng hé yòu xiàng shēng ,

寅亥辰酉并午未,非但相合又相生,

xiān hǎo hòu huài hé yǒu kè ,hé zhōng dài shēng zǒng shì shùn 。

先好后坏合有克,合中带生总是顺。

xìng tóng wèi fǎn wéi xiàng chōng ,shùn xù zhèng hǎo liù wèi gé ,

性同位反为相冲,顺序正好六位隔,

zǐ wǔ chǒu wèi yǔ yín shēn ,mǎo yǒu chén xū sì hài kè 。

子午丑未与寅申,卯酉辰戌巳亥克。

dì zhī xiàng xíng hù duì lì ,yǒu shēng yǒu kè gè wéi zhèng ,

地支相刑互对立,有生有克各为政,

dǐng zú zhī shì bú xiàng ràng ,jù tǐ biǎo xiàn yǒu sì xíng :

鼎足之势不相让,具体表现有四形:

zǐ mǎo hù wéi wú lǐ xíng ,duō yǒu fàn guī zāi huò shēng ,

子卯互为无礼刑,多有犯规灾祸生,

zhǔ cóng fǎn mù xià shǔ luàn ,fù zǐ bú hé guān yù huàn ,

主从反目下属乱,父子不和官遇患,

liù qīn bú shùn huò pò cái ,tài yīn bèi kè fù xiǎo chǎn ;

六亲不顺或破财,太阴被克妇小产;

yín sì shēn yín yī cì xíng ,wú ēn zhī bèi yào rèn qīng ,

寅巳申寅依次刑,无恩之辈要认清,

dé yì bú bào yě bà le ,hái yào jiā hài shī ēn rén ,

得益不报也罢了,还要加害施恩人,

fán yù cǐ zhě guān huò mín ,wéi rén chù shì xū dāng xīn ,

凡遇此者官或民,为人处事须当心,

yǐ miǎn chū lì fǎn luò lài ,dǎo bèi kǒu shé shāng le shēn ,

以免出力反落赖,倒被口舌伤了身,

wèi hūn nǚ zǐ fáng bú cè ,yǒu yùn zhī rén fáng tāi sǔn ;

未婚女子防不测,有孕之人防胎损;

chǒu wèi xū chǒu yǐ cǐ xíng ,chí shì zhī shí mò qī mín ,

丑未戌丑以此刑,持势之时莫欺民,

hú zuò fēi wéi zhì zāi huò ,tóng shì bú hé shēng yuàn qíng ,

胡作非为致灾祸,同事不和生怨情,

nǚ rén ruò shì yù cǐ zhě ,bì yǔ tā rén yǒu kǒu zhēng ;

女人若是遇此者,必与他人有口争;

chén wǔ yǒu hài zì xiàng xíng ,chù fàn fǎ jì shì bú qīng ,

辰午酉亥自相刑,触犯法纪事不轻,

huò shì lǐ xiǎng yuàn wàng kōng ,àn qì shēng bìng zhòng shāng mìng 。

或是理想愿望空,暗气生病重伤命。

dì zhī xiàng hài wéi zhòng kè ,fèn wéi liù zǔ mò jì cuò ,

地支相害为重克,分为六组莫记错,

zǐ wèi chǒu wǔ hé yín sì ,mǎo chén hài shēn yǒu xū zhě ,

子未丑午和寅巳,卯辰亥申酉戌者,

fán yù cǐ shí xū zì zhì ,qì wàng wú duì huǎng zāi huò ,

凡遇此时须自制,气旺无对恍灾祸,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

重者伤身损人口,轻者也得劫财物,

zhòng zhě shāng shēn sǔn rén kǒu ,qīng zhě yě dé jié cái wù ,

为官遭免或远调,婚姻遇到第三者。

《地支 · 生肖 · 时辰》对应歌

èr shí sān diǎn dào yī diǎn ,zǐ shǔ chū méi zài yè jiān ;

二十三点到一点,子鼠出没在夜间;

chǒu niú fǎn zōu xiāo yè cǎo ,dà yuē zǒng zài yī zhì sān ;

丑牛反齺消夜草,大约总在一至三;

sān dào wǔ shí yín hǔ xiōng ,mì shí liè wù xià shān diān ;

三到五时寅虎凶,觅食猎物下山巅;

wǔ zhì qī shí tiān wèi míng ,mǎo tù zhèng zài yuè zhōng háng ;

五至七时天未明,卯兔正在月中行;

chén lóng xiàn shēn qī zhì jiǔ ,hū fēng háng yún jiàng gān lín ;

辰龙现身七至九,呼风行云降甘霖;

jiǔ zhì shí yī sì shé dòng ,qǔ qǔ zhǎn zhǎn chū dòng mén ;

九至十一巳蛇动,曲曲展展出洞门;

wǔ mǎ shí yī dào shí sān ,yīn qì shǐ shēng yáng qì duān ;

午马十一到十三,阴气始生阳气端;

wèi yáng shí sān dào shí wǔ ,cǎo liào shí zú jīng lì huān ;

未羊十三到十五,草料食足精力欢;

shēn hóu shí wǔ dào shí qī ,shān lín zhī zhōng fàng shēng tí ;

申猴十五到十七,山林之中放声啼;

yǒu jī shí qī dào shí jiǔ ,yuè chū zhī jì shàng jià tī ;

酉鸡十七到十九,月出之际上架梯;

shí jiǔ diǎn dào èr shí yī ,xū gǒu shǒu yè máng bú xī ;

十九点到二十一,戌狗守夜忙不息;

èr shí yī zhì èr shí sān ,hài zhū xiāng mián zhèng dǎ hān 。

二十一至二十三,亥猪香眠正打鼾。

《地支 · 身体脏腑》对应歌

zǐ shǔ bǎng guāng shuǐ dào ěr ,chǒu wéi bāo dù jí pí zāng ,

子属膀胱水道耳,丑为胞肚及脾脏,

yín dǎn fā mò bìng shuāng shǒu ,mǎo shì shí zhǐ nèi gān fāng ,

寅胆发脉并双手,卯是十指内肝方,

chén tǔ wéi pí jiān xiōng yán ,sì miàn chǐ yān xià jiū gāng ,

辰土为脾肩胸炎,巳面齿咽下勼肛,

wǔ huǒ jīng shén sī yǎn mù ,wèi tǔ wèi wǎn gé jǐ liáng ,

午火精神司眼目,未土胃脘膈脊梁,

shēn jīn dà cháng jīng luò fèi ,yǒu zhōng zhèng shì xiǎo cháng zāng ,

申金大肠经络肺,酉中正是小肠脏,

xū tǔ mìng mén tuǐ zú kē ,hài shuǐ wéi tóu jí shèn náng 。

戌土命门腿足髁,亥水为头及肾囊。

天干地支之长生化合冲

jiǎ hài yǐ wǔ bǐng wù yín ,gēng sì xīn zǐ jí rén shēn ,

甲亥乙午丙戊寅,庚巳辛子及壬申,

dīng yǐ zài yǒu guǐ zài mǎo ,zhǎng shēng zhī zài cǐ jiān xún ,

丁已在酉癸在卯,长生只在此间寻,

jiǎ jǐ huà tǔ yǐ gèng jīn ,bǐng xīn huà shuǐ mù dīng rén ,

甲己化土乙更金,丙辛化水木丁壬,

wù guǐ xiàng hé huà wéi huǒ ,huà hé shǔ xìng yào jì zhēn 。

戊癸相合化为火,化合属性要记真。

jiǎ gēng yǐ xīn hé bǐng rén ,hái yǒu dīng guǐ yīng rèn qīng ,

甲庚乙辛和丙壬,还有丁癸应认清,

sì duì tiān gàn wéi xiàng chōng ,mò yào hún xiáo xū fèn míng 。

四对天干为相冲,莫要混淆须分明。